Akademik BirimlerimizYabancı Dil Eğitim Sistemimiz öğrenci merkezli olup modern eğitim anlayışıyla bütün çocuk gelişimini destekleyerek ve dil öğrenmeyi zevkli hale getirerek yabancı dili aktif olarak kullanabilen bireyler yetiştirir.

Yabancı Dil Hedefimiz öğrencilerin edindikleri dil yapılarını okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinde aktif olarak severek ve özgüvenle kullanmalarını sağlamaktır. Eğitim programımızda teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek innovatif bir yaklaşımla var olan sistemin iyileştirilmesi için kullanılır. Öğrencilerin internet bulunan her alanda çalışabilecekleri, öğrendikleri gramer yapılarını ve kelime bilgilerini pekiştirecekleri ve aynı zamanda okuma, yazma ve konuşma alıştırmaları yapabilecekleri internet tabanlı ödev sistemimiz olan “Project Umbrella “ buna örnektir.

Okulumuzda İngilizce’ye ek olarak küreselleşen dünyamızda tek bir yabancı dilin yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle, öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, farklı kültürleri tanımalarını, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimine büyük önem verilmektedir.

Anaokulu Yabancı Dil Programımız:
Yabancı Dil öğreniminin küçük yaştan itibaren başlamasının öneminin bilinci ile okulumuzda anaokulu 3 yaş sınıfından itibaren Türk ve yabancı (native speaker)İngilizce öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimize yoğun bir İngilizce ders programı uygulanmaktadır. 3 yaş sınıfımızda 12, 4 ve 5 yaş sınıflarımızda ise haftada 16 saat İngilizce dersi bulunmaktadır.

Native Speaker ile yapılan derslerde öğrencilerimiz İngilizce ders kitapları ve story telling time (hikaye anlatma saati) zamanında dinledikleri ve canlandırdıkları hikayeler sayesinde yeni kelimeler ve cümle kalıpları öğrenmektedirler. Türk İngilizce öğretmenimiz ile birlikte de öğrendikleri İngilizce bilgilerini, sanat çalışmaları, oyunlar , İngilizce şarkılar ve çizgi film izleme saatlerinde seviyelerine uygun izledikleri çizgi filmler ile pekiştirme fırsatı bulmaktadırlar.

Okulumuzda yine anaokulu 3 yaş sınıfımızdan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimine başlanmaktadır. Almanca derslerinde de öğrencilerimiz oyunlar, şarkılar, hikayeler ve görsel materyallerin kullanılmasıyla temel Almanca kelimeleri ve cümle kalıplarını öğrenmektedirler .
Fen ve Teknoloji
Varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlarla ilgili genellemelere ulaşma ve bunlar yardımıyla teknolojik gelişimleri kendi ve toplumu için yararlı şekilde kullanabilme, fen ve teknoloji okur yazarlığı ile gerçekleşir. Doğası gereği gözlem ve deney odaklı olan Fen ve teknoloji dersi, öğrencilerin aktif olarak katılacakları deneyler ve etkinliklerle zenginleştirilerek, onların hem keyif almaları hem de yaşayarak öğrenmeleri hedeflenir. Dersler öğrencilerin zihinsel gelişim ve farklı öğrenme yöntemleri gözönüne alınarak planlanırken; amaç, Hipotez kurabilen, gözlem yapabilen, topladığı verileri yorumlayabilen, bilimsel düşünceyi ve sürekli sorgulamayı ilke edinmiş, fikirlerini doğru ve anlamlı cümlelerle ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Matematik
Matematik, birçok bilim dalının kullandığı bir araç olmasının yanı sıra, modern insanın objektif ve özgür düşünmesine, özgüveninin artmasına, sebep-sonuç ilişkilerini açıklayabilmesine ve yetenek ve becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimizin; temel işlemleri yapabilme, problem kurabilme ve çözebilme, varlıklar arasındaki temel ilişkileri kavrayabilme, edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanabilme, bilimsel yöntemin ilkelerini kullanabilme yetenekleri geliştirilmektedir.Öğrencilerimizin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri amacıyla oyun,etkinlik ve proje çalışmaları yapılmakta,bu sayede ‘yaparak-yaşayarak’ öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bunun yanında; araştırıcı, tarafsız, ön yargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli ve bilginin yayılmasının gerekliliğine inanan bir kişiliğe sahip olabilme, çalışmalarda; düzenli ,dikkatli ve sabırlı olabilme gibi nitelikler kazanmaları amaçlanmaktadır.
MÜZİK:
Müzik eğitiminde bireylerin farklılığını kabul ederek, öğretmeye değil, öğrenmeye önem verilir. Önemli ifade araçlarından oyun yoluyla öğrenme,yaparak-yaşayarak öğrenme, öğrenci merkezli eğitim anlayışının uygulanmasını sağlayan Orff eğitiminden yaralanarak çocukların içselliğinden, yaratıcılığından hareketle onların doğaçsal üretimlerini temellendirmeyi amaçlar.Bu eğitim sistemi özellikle anaokullarımızda,1.2.3. sınıflarda uygulanır. Derslerimiz tüm kademelerde Nota bilgisi, Ritm çalışmaları, Teorik konular,Besteci bilgisi ve Şarkı öğrenimi başlıkları altında işlenir.

DRAMA:
Drama dersi, çocuklarının bireysel gelişimlerini çok yönlü destekleyen; özgüven, empati gibi temel kişisel becerileri kazanmaları ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefler.Çocuğun çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek üzere; role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılmaktadır. Çocuğa yaratıcılık ve kendine güven aşılama; sözel ya da bedensel ifade, iletişim kurabilme becerisi, anlama-dinleme-kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırmak programın temel hedefleridir.

DANS:
Anaokulu-ilkokul da dersve kulüp çalışması olarak, Ortaokul ve Anadolu lisesinde kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimize dans sevgisini ve algısı yerleştirmek için dans çalışmaları iki tane modern dans salonlarında dans dersleri, devam etmektedir..küçük yaştan başlayarak çocuklarımızın hareket kabiliyetlerini, vücut koordinasyonlarını ve esnekliklerini arttırmak ve ritim duygularını geliştirmek, temel amaçlar arasındadır.
Beden Eğitimi
Fenerbahçe Koleji’nde yapılan, beden eğitimi ve spor çalışmalarıyla, öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, belirli bir spor branşına yönlendirmek, sporcu-öğrenci ve iyi bir spor seyircisi olarak, spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamak, onların gelişim özelliklerini de gözönünde tutarak, birey ve toplum yönünden sağlıklı, mutlu, dürüst ve kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken, yaşam boyu spor ilkelerini benimsemiş, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın gerektirdiği davranışları kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak esas amaçtır.

Satranç
Satranç dersi uzman öğretmen eşliğinde geleceği görme, planlama, organizasyon yapma, düşünme becerisini geliştirmek amaçlı yapılmaktadır.