Projelerimiz

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevrebilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirme de etkin rol alırlar.
Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;
- bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
- grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
- sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir,
- inisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
- plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
- tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
- doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.
İköğretim öğrencilerine yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması - Bu Benim Eserim, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) tarafından yürütülen, ülke genelinde 81 ilde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının 6., 7. ve 8. sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmadır.

Çalışma ile matematik ve fen bilimleri alanlarında yaratıcılığa teşvik etmek, gizli kalmış yeteneklerin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak, ülkenin geleceğini yönlendirecek, bilimsel alanlarda özgün ve farklı düşünceler ortaya koyabilen, geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip, var olan yeteneklerini geliştirmek, öz güveni gelişmiş bireyler yetiştirilmek hedeflenmektedir.

Her yıl, eğitim – öğretim yılı başında başlayan ve o yıla ait uygulama takvimi doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmada matematik ve fen bilimleri müfredatlarında yer alan konularda yapılacak olan araştırma projelerinin özgün, bilimsel, mantık çerçevesi içinde, estetik, uygulanabilir ve sosyal fayda sağlayıcı olması esas alınmaktadır.
2000 yılında İstanbul Valiliği çatısı altında Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan ve koordinasyonunun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldığı Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi’nin amacı; tüm gençlerde ve özellikle öğrencilerde çevre bilincini oluşturmak ve onların çevrelerine karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Böylelikle okul içinde ve yaşadıkları bölgelerde çevre kirliliğinin önlenmesinde ve oluşan her türlü çevre sorunun (hava, su, gürültü, görüntü kirliliği, yeşil alan sorunları vb.) ortadan kaldırılmasında düşünen, sorgulayan ve hesap soran, aynı zamanda çevrenin iyileştirilmesi için fiilen çaba sarf eden bir gençlik oluşturmaktır. Okullarda Çevre Eğitim ve Uygulama Projesi ile sürdürülebilir kalkınma anlamında çevresinde gelişen olaylara duyarlı ve bilinçli yaklaşan geleceğin yöneticisi gençlere, bugünden; çevreyi korumak ve geliştirmeye yönelik sorumluluk yüklemek ve onların çözüme katılımlarını sağlamak için bir ortaklık zemini oluşturulmuştur.

Fenerbahçe Koleji de çevreye olan duyarlılığı ve çevre eğitimi konusundaki kararlılığı ile 2004 yılından beri bu ortaklık içerisinde yer almaya çalışmıştır.
Birleşmiş Milletlere bağlı bir alt kuruluş olan UNESCO'nun 27. Genel Kurulunda onaylanan uluslararası SEMEP projesine 24 ülkeden pek çok okul üyedir.Güneydoğu Akdeniz Çevre Eğitim Projesi, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, Çevre Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. SEMEP Projesi'nin Ulusal Koordinatörlüğü, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülmektedir. Bilgi aktarımından çok keşfetmeyi temel alan SEMEP, kendine birtakım amaçlar belirlemiştir.

Sosyal,tarihi,bilimsel,teknolojik, ekonomik, etik ve kültürel boyutlarını da dikkate alarak, çevre eğitimi alanında disiplinler arası ve bütünsel bir eğitim modeli geliştirmek, Doğu Akdeniz Bölgesi ülkeleri arasında çevre sorunları ve çevre eğitimi konularında iş birliği, iletişim ve kültürel değişim olanaklarını artırmak, çevre bilincini ve çevre eğitimi konusunda okullar, öğretmenler ve öğrenciler arası ilişkileri yoğunlaştırmak, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde ortak bir çevre dili ve çevre anlayışının oluşumunu sağlamaktır.
Minik TEMA 2010 yılından bu yana uygulanan bir Erken Çocukluk Çevre Eğitimi Programı’dır.

Programın amacı erken çocukluk dönemindeki çocukların doğa ile olan bağlarını güçlendirmek, doğada kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak, fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, öğretmenlere ise doğa ile ilgili bir etkinlik havuzu sunarak bu etkinlikleri çeşitli materyallerle desteklemektir.

Fenerbahçe Koleji olarak desteklediğimiz bu program ile çevresine duyarlı öğrenciler yetiştiriyoruz.
TEMA Vakfı’nın 1996 yılından bu yana ilköğretim okullarında uyguladığı çevre eğitimi progragramı olan YAVRU TEMA ile sürdürülebilirliği yaşam ilkesi olarak benimsemiş, toprağın önemini kavrayan, toprağın karşı karşıya kaldığı en önemli tehlike olan erozyonu tanıyan, erozyonla mücadele eden, doğal varlıkları koruyan, çevreye karşı duyarlı birer ekolojik okuryazar olarak yetişmelerine katkıda bulunmak hedeflenir.

Yavru TEMA çalışmaları ile öğrencilerimizin aşağıdaki özelliklerinin geliştirilmesi de hedef olarak belirlenmiştir. Bu yetkinlik ve becerilerin Yavru TEMA çalışmalarında yer alan öğrencilerde başarı ile geliştiği gözlenmektedir.

· Sorumluluk alma
· Liderlik
· Çözüm üretme
· Sosyal
· Merak eden araştıran
· Topluluk önünde konuşan, kendini rahat ifade edebilen
· Gönüllülük bilinci kazanan, sosyal sorunlara ve çevresine duyarlı.