AR-GE

Araştırma - Geliştirme

Eğitim kurumları; eğitim kalitelerini artırmak, yenilikleri yakından takip edebilmek, planlı ve sistematik hareket edebilmek için AR-GE faaliyetlerinde bulunmalıdır.

Eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı yeni projeler üretmek, süreç ve hizmetler oluşturmak ya da mevcut olanları geliştirmek amacı ile Okullarımızda Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir.

AR-GE terimi üç ana aktiviteyi kapsar:

Temel Araştırma: Spesifik bir uygulama veya kullanım olmadan, araştırılan konunun temeli ve gözlemlenen gerçeklerine dair yeni bilgi kazanılması için yapılan deneysel veya teorik çalışmadır.

Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi kazanılması için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu Temel Araştırma’dan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir.

Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine; yeni işlemlerin, sistemlerin, hizmetlerin kurulmasına; veya halihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelik, mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmasıdır.

Ar-Ge Faaliyetlerimizin Amaçları

AR-GE farklılıklarla geleceği oluşturmaktır.

Okuulumuz AR-GE Birimi, gerçekleştireceği çalışmalarla;

  • Yeni eğitim süreçleri geliştirmeyi,
  • Gelişmelere uyum sağlamayı 
  • Kurumda verimliliği artırmayı hedeflemektedir.

Ar-Ge Ekibinin Görevleri

  • ARGE ekibi eğitim ve öğretimde uygulanan yenilik ve gelişmeleri yurt içi ve yurt dışında takip eder ve değerlendirir.
  • İhtiyaç analizleri yaparak okulun zayıf ve güçlü alanları konusunda değerlendirmeler yapar, zayıf yanları güçlendirme konusunda projeler geliştirir.
  • Araştırma konularıyla ilgili, gerektiğinde okul dışından ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlar.
  • Fenerbahçe Kolej’nde yaşam kültürünü destekleyen ve geliştiren projeler üretir.
  • AR-GE ekibi ayrıca sürdürülen projelerin işleyişini denetlemek, sonuçlarını değerlendirmek ve raporlar hazırlamakla görevlidir.

 

AR-GE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OKULUMUZDA SÜRDÜRÜLEN PROJELER

  • Sempozyum – Seminer Katılımları: Öğretmenlerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla seminerlere, kongre ve konferanslara katılmalarına aracılık eder. Yenilikçi ve farklı bulunan etkinliklerin çeşitli sempozyumlarda ve seminerlerde sunumu konusunda gerekli takibi yapar. 
  • Çalışanların Motivasyonunu Artırıcı Faaliyetlerimiz: ARGE ekibi, belirli aralıklarla çalışanlarımıza yönelik farklı etkinlikler düzenler.