Akademik Birimlerimiz

YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Yabancı Dil Eğitim Sistemimiz öğrenci merkezli olup modern eğitim anlayışıyla bütün çocuk gelişimini destekleyerek ve dil öğrenmeyi zevkli hale getirerek yabancı dili aktif olarak kullanabilen bireyler yetiştirir.

Yabancı Dil Hedefimiz öğrencilerin edindikleri dil yapılarını okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinde aktif olarak severek ve özgüvenle kullanmalarını sağlamaktır. Eğitim programımızda teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek innovatif bir yaklaşımla var olan sistemin iyileştirilmesi için kullanılır. Öğrencilerin internet bulunan her alanda çalışabilecekleri, öğrendikleri gramer yapılarını ve kelime bilgilerini pekiştirecekleri ve aynı zamanda okuma, yazma ve konuşma alıştırmaları yapabilecekleri internet tabanlı ödev sistemimiz olan “Project Umbrella “ buna örnektir.

Okulumuzda İngilizce’ye ek olarak küreselleşen dünyamızda tek bir yabancı dilin yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle, öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, farklı kültürleri tanımalarını, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla 1. Sınıftan itibaren verdiğimiz, ikinci yabancı dilimiz olan Almanca eğitimine de büyük önem verilmektedir.

 

FEN-MATEMATİK BÖLÜMÜ

Fen ve Teknoloji

Varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlarla ilgili genellemelere ulaşma ve bunlar yardımıyla teknolojik gelişimleri kendi ve toplumu için yararlı şekilde kullanabilme, fen ve teknoloji okur yazarlığı ile gerçekleşir. Doğası gereği gözlem ve deney odaklı olan Fen ve teknoloji dersi, öğrencilerin aktif olarak katılacakları deneyler ve etkinliklerle zenginleştirilerek, onların hem keyif almaları hem de yaşayarak öğrenmeleri hedeflenir. Dersler öğrencilerin zihinsel gelişim ve farklı öğrenme yöntemleri gözönüne alınarak planlanırken; amaç, Hipotez kurabilen, gözlem yapabilen, topladığı verileri yorumlayabilen, bilimsel düşünceyi ve sürekli sorgulamayı ilke edinmiş, fikirlerini doğru ve anlamlı cümlelerle ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Matematik

Matematik, birçok bilim dalının kullandığı bir araç olmasının yanı sıra, modern insanın objektif ve özgür düşünmesine, özgüveninin artmasına, sebep-sonuç ilişkilerini açıklayabilmesine ve yetenek ve becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimizin; temel işlemleri yapabilme, problem kurabilme ve çözebilme, varlıklar arasındaki temel ilişkileri kavrayabilme, edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanabilme, bilimsel yöntemin ilkelerini kullanabilme yetenekleri geliştirilmektedir.Öğrencilerimizin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri amacıyla oyun,etkinlik ve proje çalışmaları yapılmakta,bu sayede ‘yaparak-yaşayarak’ öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bunun yanında; araştırıcı, tarafsız, ön yargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli ve bilginin yayılmasının gerekliliğine inanan bir kişiliğe sahip olabilme, çalışmalarda; düzenli ,dikkatli ve sabırlı olabilme gibi nitelikler kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

TÜRKÇE-SOSYAL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri benimseyen; topluma örnek ve toplumu geleceğe taşıyabilecek lider nitelikli öğrenciler yetiştirmek,

Türkçe’yi etkin kullanabilen öğrencileri, yurdumuzun ve milletimizin sorunları üzerine eğilen, bunları inceleyip öğrenen ve bu sorunların yurt ve millet yararına çözümlenmesine içtenlikle katılan aydın yurttaşlar olarak yetiştirmek,

Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlamak,

Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak,

Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlamak,

Düşünmenin yemek içmek gibi zorunlu ve doğal bir eylem olduğunun bilincinde, olup biteni eleştirebilen, öğrenme merakı ve hevesi içinde sorunlara farklı çözümler getirebilen, erdemli bireyler yetiştirmek.

 

GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ

Görsel Sanatlar

Sanat eğitimi,bireye çağdaş yaşama ve özgür düşünme olanağı kazandırır. İnsanlar arasında hoşgörü ve saygı kavramlarının anlam kazanmasına imkan sağlar. Görsel Sanatlar dersinin temel amaçları arasında;öğrencinin doğayı ve çevreyi gözlemleme duyarlılığı kazandırmak,öğrencilerin görsel sanatsal yolları ile kendini ifade etmesini sağlamak,ulusal ve evrensel değerleri tanıyabilme ve değerlendirme bilincini kazandırmak,işbirliği yapma, paylaşma,sorumluluk alma kendi işine saygı duyduğu gibi başkalarının işine de saygı duyma bilincini kazandırmak .öğrencinin algı birikimini, yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirmek,görsel sanatları gözlemlediği zaman bir sanat eserini izlerken, ondan haz alabilme ve bilgi birikimine dayanarak değerlendirebilmek bulunur.

Müzik

Müzik eğitiminde bireylerin farklılığını kabul ederek, öğretmeye değil, öğrenmeye önem verilir. Önemli ifade araçlarından oyun yoluyla öğrenme,yaparak-yaşayarak öğrenme, öğrenci merkezli eğitim anlayışının uygulanmasını sağlayan Orff eğitiminden yaralanarak çocukların içselliğinden, yaratıcılığından hareketle onların doğaçsal üretimlerini temellendirmeyi amaçlar.Bu eğitim sistemi özellikle anaokullarımızda,1.2.3. sınıflarda uygulanır. Derslerimiz tüm kademelerde Nota bilgisi, Ritm çalışmaları, Teorik konular,Besteci bilgisi ve Şarkı öğrenimi başlıkları altında işlenir.

Drama

Drama dersi, çocuklarının bireysel gelişimlerini çok yönlü destekleyen; özgüven, empati gibi temel kişisel becerileri kazanmaları ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefler.Çocuğun çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek üzere; role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılmaktadır. Çocuğa yaratıcılık ve kendine güven aşılama; sözel ya da bedensel ifade, iletişim kurabilme becerisi, anlama-dinleme-kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırmak programın temel hedefleridir.

Dans

Ortaokulumuzda ders ve kulüp çalışması olarak yer alan dans faaliyetlerimizde öğrencilerimize dans sevgisini ve algısı yerleştirmek için tasarlanmış iki farklı dans salonumuzda çalışmalarımız yapılmaktadır.Temel amaçlarımız arasında küçük yaştan başlayarak çocuklarımızın hareket kabiliyetlerini, vücut koordinasyonlarını ile esnekliklerini arttırmak ve ritim duygularını geliştirmek de yer almaktadır.

 

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi

Fenerbahçe Koleji’nde yapılan, beden eğitimi ve spor çalışmalarıyla, öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, belirli bir spor branşına yönlendirmek, sporcu-öğrenci ve iyi bir spor seyircisi olarak, spor faaliyetlerine katılmalarını sağlamak, onların gelişim özelliklerini de gözönünde tutarak, birey ve toplum yönünden sağlıklı, mutlu, dürüst ve kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken, yaşam boyu spor ilkelerini benimsemiş, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın gerektirdiği davranışları kazanmış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak esas amaçtır.

Santranç

Satranç dersi uzman öğretmen eşliğinde geleceği görme, planlama, organizasyon yapma, düşünme becerisini geliştirmek amaçlı yapılmaktadır.