KVKK Aydınlatma Metni


FENERBAHÇE KOLEJİ AYDINLATMA METNİ
Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“FB Koleji”), çocuğunuzun okulumuza kaydının yapılması sırasında ve eğitiminin devamı boyunca; ayrıca aday velilerin ve aday öğrencilerin başvuru süreçlerinde; sınav, etkinlik, yarışma, turnuva, vb. faaliyetlerimize katılmak üzere başvuru yapan öğrenci ve velilerinin başvurularında; ziyaretçilerimizin kampüsümüzü ziyareti esnasında çeşitli kişisel verilerini elde etmektedir. Bu kapsamda FB Koleji, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

1. Veri Sorumlusu
Unvan: Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres     : Uslu Cad. Yunus Sok. No:13 Ataşehir / İstanbul / İSTANBUL
İnternet sitesi    : www.fenerbahce.k12.tr
Tel / Fax     :  02164666209
MERSİS    : 0734001915700018

2. İşleme Amaçları
Aday velilerin ve aday öğrencilerin başvuru süreçlerinde; sınav, etkinlik, yarışma, turnuva, vb. faaliyetlerimize katılmak üzere başvuru yapan öğrenci ve velilerinin; ziyaretçilerimizin ve okulunuza kayıt esnasında çocuğunuzun ve anne, baba ve/veya veli/vasi sıfatıyla sizlerin Ön Kayıt Formu, Sınav Başvuru Formu, Etkinlik/Yarışma Katılım Formu, Ziyaretçi Kayıt Formu, Öğrenci Kayıt Sözleşmesi, Öğrenci Ön Görüşme Formu, Aday Öğrenci Görüşme Formu ile Ödemeye İlişkin Taahhütnamede talep edilen, kayıt tamamlandıktan sonra ise Öğrenci Tanıma Envanteri, Öğrenci Tanıma Formu ve Öğrenci Sağlık Bilgi Formunda yer alan ve çocuğun eğitimi boyunca eğitim ve diğer çeşitli eğitici ve sosyal faaliyetler kapsamında alınan kişisel veriler, açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir. Buna göre;
KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyleMesleki Eğitim Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,
KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle çocuğun Öğrenci Kayıt Sözleşmesi ve ekleri gereği okulumuzda eğitim görmesi, sınav ve çeşitli etkinlikler, atölyeler ve öğrenci kulüpleri gibi sosyal ve sportif faaliyetlere katılabilmesi, ulaşım ve yemek hizmetlerinin sağlanması,
KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle, okulda sunmuş olduğumuz eğitim, yemek, servis vb. hizmetlerin iyileştirilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama /yedeklemenin gerçekleştirilmesi ve FB Koleji lokasyonlarında kameralar ve güvenlik görevlileri aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi,
KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla çocuğunuzun dinsel ve cinsel konulara yaklaşımı ile sağlık durumu ve –varsa- sorunları hakkında bilgi sahibi olunarak acil durumlarda müdahale edilmesi, psikoloji ve rehberlik birimimizin çalışmalar yürütmesi ve eğitimin kaliteli sürdürülmesi,
KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla sunucusu yurtdışında bulunan yazılım ve/veya elektronik posta altyapısı kullandığımız takdirde kişisel verilerinizin söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelere aktarılması,
KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla FB Koleji ve/veya İştirakleri’nin1 etkinlikleri ve özel günler ile hem kendilerinin hem de anlaşmalı oldukları 3. firmaların ürün, avantaj, indirim, kampanya ve çekilişlere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla Fenerbahçe ve İştiraklerinin sizlerle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti gönderebilmesi,
KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla FB Koleji ve/veya İştirakler tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik, toplantı ve organizasyonlarda görüntünüzün ve/veya ses kaydınızın alınabilmesi ve alınan bu görüntünüzün ve/veya ses kaydınınız veya kendinizin sağlamış olduğu görsel, video ve/veya ses kaydının Fenerbahçe dergisi, FBTV, Radyo Fenerbahçe, Fenerbahçe ve İştirakleri’nin web siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlanabilmesi ve bu amaçlar ile söz konusu İştirakler ve yurtdışına aktarılması amaçlarıyla işlenebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda,
Etkin iletişim kurulması, taleplerinizin karşılanması ve yukarıda belirtilen, bildirimlerin yapılması ve istatistik çalışmaları amacıyla Fenerbahçe Koleji’nin ilgili birimlerine ve Fenerbahçe Koleji İştiraklerine,
Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve hukuki yükümlülüklere uyulması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili resmi kurumlar ve e-Okul sistemine,
Öğrencilerin ulaşımının sağlanabilmesi amacıyla anlaşmalı olunan servis firmasına,
Gerektiğinde ilgili resmi kurumlara ve adli mercilere ve
Fenerbahçe Koleji ve/veya Fenerbahçe SK İştirakleri’nin web siteleri, sosyal medya platformları ve yazılımları için anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara
aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz kayıt esnasında yazılı olarak elektronik ortamda veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda açık rızanıza başvurulmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;
●    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
●    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
●    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
●    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
●    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini     isteme,
●    KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
●    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya     KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel     verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle     kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
●    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde     zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde http://www.fenerbahce.k12.tr/kurumsal/kvkk linkinde yer alan formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.
Şirket’in Uslu Cad. Yunus Sok. No:13 Ataşehir / İstanbul adresine gelerek,
Şirket’in Uslu Cad. Yunus Sok. No:13 Ataşehir / İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,
Şirket’in fenerbahcekoleji@hs09.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
Şirket’in [bilgi@fenerbahce.k12.tr]  alan adlı e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak e-posta gönderilmesi yoluyla.
FB Koleji, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.
Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman bilgi@fenerbahce.k12.tr adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Uslu Cad. Yunus Sok. No:13 Ataşehir / İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.