KVKK


FENERBAHÇE KOLEJİ AYDINLATMA METNİ

Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“FB Koleji”), çocuğunuzun okulumuza kaydının yapılması sırasında ve eğitiminin devamı boyunca; ayrıca aday velilerin ve aday öğrencilerin başvuru süreçlerinde; sınav, etkinlik, yarışma, turnuva, vb. faaliyetlerimize katılmak üzere başvuru yapan öğrenci ve velilerinin başvurularında; ziyaretçilerimizin kampüsümüzü ziyareti esnasında çeşitli kişisel verilerini elde etmektedir. Bu kapsamda FB Koleji, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

1. Veri Sorumlusu

Unvan: Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres : Uslu Cad. Yunus Sok. No:13 Ataşehir / İstanbul / İSTANBUL
İnternet sitesi : www.fenerbahce.k12.tr
Tel / Fax :  02164666209
MERSİS : 0734001915700018

2. İşleme Amaçları

Aday velilerin ve aday öğrencilerin başvuru süreçlerinde; sınav, etkinlik, yarışma, turnuva, vb. faaliyetlerimize katılmak üzere başvuru yapan öğrenci ve velilerinin; ziyaretçilerimizin ve okulunuza kayıt esnasında çocuğunuzun ve anne, baba ve/veya veli/vasi sıfatıyla sizlerin Ön Kayıt Formu, Sınav Başvuru Formu, Etkinlik/Yarışma Katılım Formu, Ziyaretçi Kayıt Formu, Öğrenci Kayıt Sözleşmesi, Öğrenci Ön Görüşme Formu, Aday Öğrenci Görüşme Formu ile Ödemeye İlişkin Taahhütnamede talep edilen, kayıt tamamlandıktan sonra ise Öğrenci Tanıma Envanteri, Öğrenci Tanıma Formu ve Öğrenci Sağlık Bilgi Formunda yer alan ve çocuğun eğitimi boyunca eğitim ve diğer çeşitli eğitici ve sosyal faaliyetler kapsamında alınan kişisel veriler, açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir. Buna göre;
 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle başta Mesleki Eğitim Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu ve ikincil düzenlemeleri olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,
 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle çocuğun Öğrenci Kayıt Sözleşmesi ve ekleri gereği okulumuzda eğitim görmesi, sınav ve çeşitli etkinlikler, atölyeler ve öğrenci kulüpleri gibi sosyal ve sportif faaliyetlere katılabilmesi, ulaşım ve yemek hizmetlerinin sağlanması,
 • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle, okulda sunmuş olduğumuz eğitim, yemek, servis vb. hizmetlerin iyileştirilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama /yedeklemenin gerçekleştirilmesi ve FB Koleji lokasyonlarında kameralar ve güvenlik görevlileri aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi,
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla çocuğunuzun dinsel ve cinsel konulara yaklaşımı ile sağlık durumu ve –varsa- sorunları hakkında bilgi sahibi olunarak acil durumlarda müdahale edilmesi, psikoloji ve rehberlik birimimizin çalışmalar yürütmesi ve eğitimin kaliteli sürdürülmesi,
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla sunucusu yurtdışında bulunan yazılım ve/veya elektronik posta altyapısı kullandığımız takdirde kişisel verilerinizin söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelere aktarılması,
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla FB Koleji ve/veya İştirakleri’nin etkinlikleri ve özel günlere ilişkin bilgilendirmeler de dâhil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi,
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla FB Koleji ve/veya İştirakleri’nin hem kendilerinin hem de anlaşmalı oldukları 3. firmaların ürün, avantaj, indirim, kampanya ve çekilişlere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla Fenerbahçe ve İştiraklerinin sizlerle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti gönderebilmesi,


 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla FB Koleji ve/veya İştirakler tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik, toplantı ve organizasyonlarda görüntünüzün ve/veya ses kaydınızın alınabilmesi ve alınan bu görüntünüzün ve/veya ses kaydınınız veya kendinizin sağlamış olduğu görsel, video ve/veya ses kaydının Fenerbahçe dergisi, FBTV, Radyo Fenerbahçe, Fenerbahçe ve İştirakleri’nin web siteleri ve sosyal medya platformlarında yayınlanabilmesi ve bu amaçlar ile söz konusu İştirakler ve yurtdışına aktarılması amaçlarıyla işlenebilecektir.

  3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda FB Koleji İştiraklerine, anlaşmalı olduğumuz servis şirketine, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili resmi kurumlar ve e-Okul sistemine aktarılabilecektir.

  4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz kayıt esnasında yazılı olarak elektronik ortamda veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda açık rızanıza başvurulmaktadır.

  5. İlgili Kişinin Hakları

  İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 • Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde [http://www.fenerbahce.k12.tr/kurumsal/kvkhk] linkinde yer alan formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.
 • Şirket’in Uslu Cad. Yunus Sok. No:13 Ataşehir / İstanbul adresine gelerek,
 • Şirket’in Uslu Cad. Yunus Sok. No:13 Ataşehir / İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilerek, veya
 • Şirket’in [fenerbahcekoleji@hs04.kep.tr] kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.


 • FB Koleji, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman [fenerbahcekoleji@hs04.kep.tr] adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Uslu Cad. Yunus Sok. No:13 Ataşehir / İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.

  FENERBAHÇE EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLETMELERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE
  ( FENERBAHÇE KOLEJİ ANAOKULU/İLKOKULU/ORTAOKULU/ANADOLU LİSESİ)

  Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çocuğumun okula kaydı sırasında ve eğitimi boyunca dinsel ve cinsel konulara yaklaşım ile sağlık durumu ve –varsa- sorunları hakkında bilgi sahibi olarak acil durumlarda müdahale edilmesi, psikoloji ve rehberlik birimimizin çalışmalar yürütmesi ve eğitiminin kaliteli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla çocuğumun ve benim Öğrenci Tanıma Formu ve Öğrenci Sağlık Bilgi Formunda çeşitli sağlık bilgilerimizi ve çocuğumun diğer hassas bilgilerini toplamasına ve muhafaza etmesine açık rıza veriyorum.

  Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi veya İştiraklerinin, aday olarak başvuru süreçlerinde ve sınav, etkinlik, yarışma, turnuva, vb. faaliyetlere katılmak amacıyla yapılan başvuru süreçlerinde sağlamış olduğum benim / çocuğumun isim-soyisim-doğum tarihi ve iletişim bilgilerimi işlemesine ve elektronik ticari ileti göndermesine onay ve açık rıza veriyorum.

  Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketinin ziyaret ettiğim esnada sağlamış olduğum isim-soyisim-doğum tarihi ve iletişim bilgilerimi işlemesine ve elektronik ticari ileti göndermesine onay ve açık rıza veriyorum.

  Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sunucusu yurtdışında bulunan yazılım ve/veya elektronik posta altyapısı kullanması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak toplanan kişisel ?verilerimin / çocuğumun kişisel verilerinin söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelere aktarılmasına açık rıza veriyorum.

  Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi veya İştiraklerinin etkinlikleri ve özel günlere ilişkin bilgilendirmeler için benim / çocuğumun isim-soyisim-doğum tarihi ve iletişim bilgilerini işlemesine ve elektronik ticari ileti göndermesine onay ve açık rıza veriyorum.

  Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi veya İştiraklerinin ürün, avantaj, indirim, kampanya ve çekilişlere ilişkin benimle / çocuğumla iletişime geçmesine, elektronik ticari ileti göndermesine ve bu amaçla benim / çocuğumun isim-soyisim, iletişim bilgileri ve alışveriş bilgilerini işlemesine onay ve açık rıza veriyorum.

  Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi veya İştiraklerinin anlaşmalı olduğu 3. firmaların ürün, avantaj, indirim ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi amacıyla Fenerbahçe ve İştiraklerinin benimle / çocuğumla iletişime geçmesine, elektronik ticari ileti göndermesine ve benim / çocuğumun isim-soyisim, iletişim bilgileri ve alışveriş bilgilerini işlemesine onay ve açık rıza veriyorum.

  Fenerbahçe Eğitim Öğretim İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi veya İştirakleri tarafından düzenlenen çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda benim görüntümün / çocuğumun görüntüsünün alınmasına ve alınan bu görüntünün veya benim / çocuğumun sağlamış olduğu görselin Fenerbahçe dergisi, FBTV, web sitesi ve sosyal medya hesapları platformlarında yayınlanmasına ve bu amaçlar ile söz konusu İştirakler ve yurtdışına aktarılmasına açık rıza veriyorum.

  İsim Soyisim:
  Çocuğun İsim Soyismi:
  Tarih:
  İmza: