Branş Dersleri


YABANCI DİL İNGİLİZCE
Fenerbahçe Koleji’nde İngilizce öğretimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (CEFR) çerçevesinde ve MEB İngilizce Eğitim Programı esas alınarak; dört temel dil becerisine eşit önem veren, anasınıfından lise son sınıfa kadar sarmal bir yapıda, uluslararası yayınların yanında İnternet ve bilgisayar tabanlı platformlardan da yararlanılarak Türk ve yabancı öğretmenlerce yürütülmektedir.
Anasınıflarımızdan lise son sınıfa kadar sarmal bir yapıda ilerleyen İngilizce programımızda dört dil becerisine (Listening - Dinleme, Speaking -Konuşma, Reading -Okuma ve Writing -Yazma) eşit ağırlık verilmektedir. Derslerimizde bu dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.   
Öğrencilerimizin yaş ve dil gelişim düzeylerine uygun uluslararası geçerliliği olan “dil yeterlilik sertifikaları/belgeleri” almaları için bağımsız yurtdışı merkezli ( Cambridge, IELTS, TOEFL, IGCSE, vb.) sınavlara girmelerine yönelik gerekli çalışmalar ve sınav hazırlıklarına da programımızda yer verilmektedir.
Ayrıca, okulumuzda verilen İngilizce eğitiminin uluslararası standartlarda olması, dünyaca tanınmış kurumsal kalite güvence akreditasyonları ile uluslararası program akreditasyonlarının alınması için çalışmalara 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle başlanmıştır. Pearson Edexcel ile yapılan Uluslar Arası Akademik Yeterlilik Programı uygulaması kapsamında 2020-21 yılında Anadolu Lisemizde IGCSE Programı, 2021-22 yılından itibarinden de ilkokul ve ortaokulumuzda Global Citizenship Programı uygulanmaktadır.


İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA
Haftada iki ders saati olarak yürütülen İkinci Yabancı Dil- Almanca programımız, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinliklere uygun olarak öğrencilerimizin ikinci yabancı dilde, orta düzeydeki metinleri rahatlıkla okumaları, yazmaları, okuduklarını anlamalarının yanı sıra güncel konularda ve kendi ilgi alanlarına giren konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde Almanca’yı öğrenmeleri hedeflenmektedir. CEFR’a uygun hazırlanmış ders ve etkinlik kitapları, Minticity gibi online interaktif portallar ve öğretmenlerimizin özgün olarak hazırladığı zengin öğrenme materyalleri sayesinde öğrencilerimizin Almanca yeterliklerinin artırılmasının yanı sıra, öğrencilerimizin dünyaca tanınan TELC A1 ve TELC A2 sınavlarına girerek sertifika almaları, uluslararası projelere katılmaları da sağlanmaktadır.  
Almanca öğretimindeki başarılarımız:

Okulumuz için ikinci yabancı dilde katıldığımız yarışmalarda aldığımız başarılar büyük bir gururdur. 2014 yılından beri Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen ve ZDF kanalında yayınlanan “1,2 oder 3” yarışmasına 5 kez katılım sağlanmış ve 3 yıl üst üste birincilik elde edilmiştir. Ayrıca öğrencilerimiz Goethe Enstitüsü tarafından düzenlenen projelere katılmış ve çeşitli başarılar elde etmiştir. Almanca dil becerelerini ve yazma yetenekleri uluslararası platformlarda da onaylanan öğrencilerimiz, 1. Berlin Märchen Wettbewerb’e katılmış ve dünyanın her yerinden gelen hikâyeler arasından birincilik ve ikincilik elde etmiştir.


TÜRKÇE
Ortaokul Türkçe derslerimizde öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları; bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlamak ana amaçlardır.
Derslerimizde öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini ifade ederken yaratıcılıklarını ortaya koyarlar ve öz-değerlendirme yaparlar; edebi ve edebi olmayan metinleri analiz etmek ve incelemek için eleştirel, yaratıcı ve kişisel yaklaşımlar geliştirirler.

Ayrıca, öğrencilerimizin Türk edebiyatının önemli kalemleriyle buluşturulması, etkin olarak münazara yarışmalarına, Okulumuzun geleneksel olarak düzenlediği ve bölümümüzce organize edilen öykü yazma yarışması, şiir dinletisi, sosyal sorumluluk projeleri, kitap fuarı gibi etkinliklere katılması ve bunlarda görev alması sağlanır.  

SOSYAL BİLİMLER
5, 6, ve 7. sınıflarda Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile 8. sınıflarda TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Milli Eğitim müfredatı esas alınarak zenginleştirilmiş etkinlikler ve materyallerle işlenir. Ders kazanımlarının gerçekleştirilmesinde “güncellik,  sorgulama, geçmiş-bugün-gelecek bağlantısı, zaman-süreklilik-değişim ve esneklik” gibi Sosyal Bilgiler öğretiminin temel ilkeleri dikkate alınır.
Öğrencilerimizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleri, Atatürk ilke ve inkılaplarını kavrayıp benimsemeleri, ilke ve inkılapların Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları, yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

FEN BİLİMLERİ
Varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlarla ilgili genellemelere ulaşma ve bunlar yardımıyla teknolojik gelişimleri kendi ve toplumu için yararlı şekilde kullanabilme, fen ve teknoloji okuryazarlığı ile gerçekleşir. Doğası gereği gözlem ve deney odaklı olan Fen ve teknoloji dersinde, öğrencilerin aktif olarak katılacakları deneyler ve etkinliklerle zenginleştirilerek, onların hem keyif almaları hem de yaşayarak öğrenmeleri hedeflenir.
Dersler öğrencilerin zihinsel gelişim ve farklı öğrenme yöntemleri göz önüne alınarak planlanırken; amaç, Hipotez kurabilen, gözlem yapabilen, topladığı verileri yorumlayabilen, bilimsel düşünceyi ve sürekli sorgulamayı ilke edinmiş, fikirlerini doğru ve anlamlı cümlelerle ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca Ulusal ve uluslararası sınav ve bilimsel aktivitelere öğrencilerimizin katılımını teşvik ederek başarılı olmalarını sağlamak ve kendilerine gelecekte referans sağlayacak portfolyo oluşturmalarına rehberlik edilmektedir.
Her yıl Fen Bilimleri Bölümünce düzenlemekte olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil Fen Bilimleri Ulusal-Uluslararası Proje Yarışması ile öğrencilerimizin yaklaşık 300 proje başvurusu arasından seçilen 40 yeni proje örneğini görmeleri ve bu organizasyona ev sahipliği yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca jüri üyelerini oluşturan nitelikli üniversite öğretim üyesi olan bilim insanları ile bire bir etkileşime geçmeleri sağlanarak kendilerine hedef belirleme ve yol haritası çizmelerinde yardımcı olunmaktadır.

MATEMATİK
Matematik, birçok bilim dalının kullandığı bir araç olmasının yanı sıra, modern insanın objektif ve özgür düşünmesine, özgüveninin artmasına, sebep-sonuç ilişkilerini açıklayabilmesine, yetenek ve becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerimizin; temel işlemleri yapabilme, problem kurabilme ve çözebilme, varlıklar arasındaki temel ilişkileri kavrayabilme, edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanabilme, bilimsel yöntemin ilkelerini kullanabilme yetenekleri geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri amacıyla oyun, etkinlik ve proje çalışmaları yapılmakta, bu sayede ‘yaparak-yaşayarak’ öğrenmeleri sağlanmaktadır. Bunun yanında; araştırıcı, tarafsız, ön yargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli ve bilginin yayılmasının gerekliliğine inanan bir kişiliğe sahip olabilme, çalışmalarda; düzenli, dikkatli ve sabırlı olabilme gibi nitelikler kazanmaları amaçlanmaktadır.
Sınıf düzeyinden ilerde olan öğrencilerimize üst düşünme becerilerini geliştirmek adına farklılaştırılmış eğitim uygulanmakta, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası sınavlara girmeleri teşvik edilmekte ve bu sayede kişisel portfolyo birikimlerine destek verilmektedir.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Programımız ile öğrencilerimizin bilişim teknolojilerinin hayatın her alanında kullanım yerini ve önemini kavramaları hedeflenir. Öğrencilerimiz, BT araç ve teknolojilerini tanıyan, rahatlıkla kullanabilen, doğru bilgi ve kaynaklara hızlıca ulaşabilen dijital okur-yazar bireyler olarak yetişir. Ayrıca, öğrencilerimizin teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bireyler olmaları için onların analitik ve inovatif düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek üzere;
Algoritma,
Scratch ile Kodlama,
İcat ve İnovasyon,
3 Boyutlu Tasarım,
S4A ile Akıllı Cihaz Tasarımı,
App Inventor ile Mobil Kodlama vb çalışmalarına yer verilir.   

GÖRSEL SANATLAR
 “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”
                                                                                                                     Mustafa Kemal ATATÜRK


Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu değerli sözünden ilham alarak ortaokul öğrencilerimizin plastik sanatların herhangi bir dalına ilgi duymasını ve ürün oluşturmasını önemsiyoruz. Ortaokul öğrencilerimiz görsel sanatlar dersiyle çizgi hâkimiyetini öğrenir, herhangi bir kompozisyonu kâğıda aktarabilirler. Perspektif çalışmalarına başlar, ulusal ve uluslararası ressamların çalışmalarından röprodüksiyon yaparlar. Kompozisyon kuralları, denge ritim, boşluk doluluk gibi sanatın temel kavramlarını bilir özgün çalışmalarında uygularlar. Sanat tarihinde sanat akımlarıyla tanışır eserlerin hangi akıma ait olduğunu söyleyebilirler. Sanat disiplinini içselleştirirler. Kariyer planlamasında görsel sanatlar alanında seçim yapabilecek düzeyde alan bilgisine sahip olurlar.

MÜZİK
Ortaokul öğrencilerimiz genel müzik eğitimi kapsamında müzik tarihi üzerine çok detaylı çalışmalar yaparak müzik kültürünü ve sanatın her yünüyle ve tarzıyla öğrenmeye başlarlar. Çeşitli etkinliklerde farklı tarzda performanslar icra etme şansı bulan öğrencilerimiz aynı zamanda çoksesli koro çalışmalarımız ile müziğin bambaşka bir yönünü keşfederler ve sahnede belirli gruplar ve enstrümanlar eşliğinde performans sergilerler. Ayrıca, öğrencilerimizin enstrüman çalabilmeleri için açılan kulüplerde birebir seçtikleri enstrümanı öğrenme fırsatı bulurlar.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
Ortaokul düzeyinde “hareket yetkinliği” gelişimindeki temel amaç; öğrencilerin ilkokulda edindikleri temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini (bireysel veya takım olarak raket, su sporları, dans,  doğa, macera etkinlikleri vb.) farklı sporlara ve fiziksel etkinlik gruplarına ait hazırlayıcı oyunlarda kullanmaları ve geliştirmeleridir.
Öğrencilerimizin hayatları boyunca kullanacakları temel hareketleri, aktif ve sağlıklı hayat becerilerini, kavramları, stratejileri ve becerileri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlanırken bir yandan da beden eğitimi ve spor yolu ile takım olma, liderlik, kazanma, kaybetme, sorumluluk, zamanı iyi kullanma, farklılıklara saygı duyma, katılım, paylaşma, öz‐yönetim ve öz disiplin becerileri geliştirilir.
İl ve ilçe müsabakalarıyla ulusal ve uluslararası müsabakalara bireysel ve takım halinde katılarak öğrencilerimizin yarışma ve temsil etme duygularını yaşamaları amaçlanır.